Privacy

(Czech version below)

I. Basic provisions

1. The controller of personal data pursuant to Article 4 (7) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter: "GDPR") is Martin Kůst, IČ 07511710 with its registered office in Nové Město nad Metují (hereinafter: "administrator").

2. The contact details of the administrator are

Address: T.G.Masaryka 328, Nové Město nad Metují, 549 01

Email: kustmartin@gmail.com

Telephone Number: +420 731 901 065

3. Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person; an identifiable natural person is a natural person who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to a specific identifier, such as name, identification number, location data, network identifier or one or more specific physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

II. Sources and categories of personal data processed

1. The administrator processes personal data that you have provided to him or personal data that the administrator has obtained on the basis of the fulfillment of your order.

2. The administrator processes your identification and contact data and the data necessary for the performance of the contract.

III. Legal reason and purpose of personal data processing

1. The legal reason for processing personal data is

performance of the contract between you and the administrator pursuant to Article 6, paragraph 1, letter b) GDPR,
the legitimate interest of the administrator in the provision of direct marketing (in particular for sending commercial communications and newsletters) pursuant to Article 6 (1) (a) f) GDPR,
Your consent to processing for the purposes of providing direct marketing (in particular for sending commercial communications and newsletters) pursuant to Article 6 (1) (a) a) GDPR in conjunction with § 7 paragraph 2 of Act No. 480/2004 Coll., on certain information society services in the event that no goods or services have been ordered.
2. The purpose of processing personal data is

settlement of your order and exercise of rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the administrator; when ordering, personal data are required, which are necessary for successful execution of the order (name and address, contact), provision of personal data is a necessary requirement for concluding and fulfilling the contract, without providing personal data it is not possible to conclude the contract or perform it by the administrator,
sending business messages and doing other marketing activities.
3. There shall be no automatic individual decision by the administrator within the meaning of Article 22 of the GDPR. You have given your express consent to such processing.

IV. Data retention period

1. The controller shall store personal data

for the time necessary to exercise the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the administrator and to assert claims from these contractual relationships (for a period of 15 years from the termination of the contractual relationship).
until the consent to the processing of personal data for marketing purposes is revoked, for a maximum of 10 years, if the personal data are processed on the basis of the consent.
2. After the expiry of the personal data retention period, the controller shall delete the personal data.

V. Recipients of personal data (subcontractors of the controller)

1. The recipients of personal data are persons

involved in the supply of goods / services / execution of payments on the basis of a contract,
providing e-shop operation services (Shoptet) and other services in connection with e-shop operation,
providing marketing services.
2. The controller does not intend to transfer personal data to a third country (a non-EU country) or an international organization. Recipients of personal data in third countries are mailing / cloud service providers.

VI. Your rights

1. Under the conditions set out in the GDPR you have

the right of access to their personal data pursuant to Article 15 of the GDPR,
the right to correct personal data pursuant to Article 16 of the GDPR, or restrictions on processing pursuant to Article 18 of the GDPR.
the right to delete personal data pursuant to Article 17 of the GDPR.
the right to object to the processing pursuant to Article 21 of the GDPR a
the right to data portability according to Article 20 of the GDPR.
the right to withdraw the consent to processing in writing or electronically to the address or email of the administrator specified in Article III of these conditions.
2. You also have the right to lodge a complaint with the Office for Personal Data Protection if you believe that your right to personal data protection has been violated.

VII. Terms of personal data security

1. The controller declares that he has taken all appropriate technical and organizational measures to secure personal data.

2. The controller has taken technical measures to secure data and personal data repositories in paper form, in particular…

3. The controller declares that only persons authorized by him have access to personal data.

VIII. Final Provisions

1. By sending an order from the online order form, you confirm that you are familiar with the conditions of personal data protection and that you accept them in full.

2. You agree to these terms by checking your consent via the online form. By checking the consent, you confirm that you are familiar with the conditions of personal data protection and that you accept them in full.

3. The administrator is entitled to change these conditions. The new version of these terms and conditions will be published on their website and at the same time the new version of these terms and conditions will be sent to you by the e-mail address you provided to the administrator.

 

These conditions take effect on May 25, 2018.

 

----------------------------------------- Czech version ---------------------------------------------------

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Martin Kůst, IČ 07511710 se sídlem v Novém Městě nad Metují (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: T.G.Masaryka 328, Nové Město nad Metují, 549 01

Email: kustmartin@gmail.com

Telefon: +420 731 901 065

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Back shopping